poistenie exekutora

Poistenie zodpovednosti exekútora

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť len ak  uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur. Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.