Poistenie zodpovednosti exekútora

Postenie zodpovednosti exekútora

Na Slovensku poistenie zodpovednosti exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Podľa tohto zákona:

  • Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak  uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tohto zákona, musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora.

Vzor poistenia exekútora:

  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie (povinné zmluvné poistenie, ktoré nariaďuje zákon)
  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – v prípade exekútora sa jedná najmä o zodpovednosť z prevádzky kancelárie (dobrovoľné poistenie)
  • poistenie majetku: hnuteľného a nehnuteľného (dobrovoľné poistenie)

Naša spoločnosť (https://ums-kosice.sk/) sprostredkuje poistné zmluvy so všetkými poisťovňami, ktoré pôsobia na Slovensku, ako aj s viacerými zahraničnými poisťovňami.
S poistením profesijnej zodpovednosti máme bohaté skúsenosti. Okrem poistenia ponúkame aj pomoc pri poistnej udalosti.

Pre uzatvorenie poistenia, alebo ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421905610294, alebo e-mailom na: k.astalosova@ums.sk.