Poistenie záruky (Bid bond) vo verejnom obstarávaní

Zábezpeka, banková záruka a výhody poistenia bankovej záruky

V tomto článku za dozviete prečo je poistenie záruky lepšou a lacnejšou alternatívou ako banková záruka.

Čo je to zábezpeka, banková záruka a poistenie záruky vo verejnom obstarávaní?

Podľa Zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Táto zábezpeka je:

 • poskytnutie bankovej záruky,
 • poistenie záruky
 • zloženie finančných prostriedkov na účet obstarávateľa

Výhody poistenia bankovej záruky oproti bankovej záruke:

 • Je lacnejšia ako banková záruka, pritom má rovnakú formu a právnu istotu
 • Žiadne poplatky, poistený hradí iba poistné
 • Rýchlejšie vybavenie a vystavenie záručnej listiny s uznávaným elektronickým podpisom
 • Nemusíte chodiť do banky, prídeme za Vami. Dohodnite si termín: tel. č. +421905610294,
  e-mailom: k.astalosova@ums.sk

Poistenie záruky – príklad:

 • Požadovaná zábezpeka: 100 000,- eur  
 • Lehota viazanosti ponuky: 6 mesiacov
 • Sadzba poistného: 1% p.a., daň z poistenia: 8%

=     Poistné za poistenie záruky: 540,- eur

Prečo je potrebná zábezpeka?

 • Obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok
 • Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.

Aká je výška zábezpeky vo verejnom obstarávaní?

Maximálna výška zábezpeky je 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, pri podlimitnej zákazke to sú 3% a maximálne 100 000 eur.

Na ako dlho môže obstarávateľ požadovať zábezpeku?

Ak obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, určí lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Ako má uchádzač predložiť zábezpeku, ak nemá voľné požadované prostriedky?

Predloží záručnú listinu – tzv. Bid bond.

Kto vystaví záručnú listinu – Bid bond?

Záručnú listinu (Bid bond) vystaví oprávnená inštitúcia: poisťovňa, alebo banka.

Poistenie záruky – ďalšie typy:

 • Performance bond – záruka za riadne prevedenie diela.
 • Maintenance bond – záruka za záručnú dobu.
 • Retention bond – záruka za zádržné
 • Advance Payment Bond – záruka za zálohové platby

Aktuálny zoznam ponúkaných zákaziek si môžete pozrieť na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Pre viac informácií o našich službách navštívte našu hlavnú stránku: https://ums-kosice.sk/.